Otváracie hodiny Po. - Pia. 08:00 - 17:00

3D geometria

Novinka v 3D geometriách, najnovšia a najpresnejšia technológia merania.
Používame najmodernejšie zariadenie od špičkového talianskeho výrobcu Ravaglioli.

Kontakt na geometriu kolies: 0915 700 749

Geomteria kolies je jedným z najdôležitejších parametrov ovplyvňujúcich riadenie vozidla, opotrebovanie pneumatík, komfort jazdy a má dosah aj na spotrebu paliva. Jej správne nastavenie výrazne ovplyvní jazdné vlastnosti vozidla, ako aj jeho ovládateľnosť. Základnou požiadavkou je, aby sa kolesá pri jazde v zákrute aj v priamom smere odvaľovali ale nešmýkali. Geometria musí byť správne nastavená na všetkých kolesách automobilu a nie iba na riadiacej náprave.

Je dôležité, aby každé vozidlo malo správne nastavenú geometriu všetkých 4 kolies. Nenastavené kolesá budú brániť prirodzenému pohybu vozidla a spôsobia problémy s riadením, únavu vodiča a predčasné a nepravidelné opotrebovanie pneumatík.

Vo svojej základnej forme spočíva nastavenie geometrie kolies v nastavení uhlov kolies vozidla tak, aby bolo zabezpečené, že kolesá sa pohybujú vzhľadom na geometrickú os vozidla. Každé koleso má vlastný súbor faktorov dynamiky (uhol odklonu, uhol sklonu osi a zbiehavosť predných kolies vozidla) upresnený výrobcom automobilov.

Najbežnejšími príznakmi, že vozidlo nemá nastavenú geometriu, sú nerovnomerné alebo rýchle opotrebovanie pneumatík a zaťahovanie alebo odklon vozidla od priamej trasy. Keď si všimnete na svojom vozidle tento druh problémov, kolesá pravdepodobne nie sú správne nastavené. V takom prípade si nechajte premerať a nastaviť geometriu kolies.

Najlepšie nastavenie geometrie kolies vozidla je nastavenie všetkých štyroch kolies. Pri tomto type nastavenia geometrie umiestni technik indikačný prístroj na všetky štyri kolesá a zmeria dynamiku na všetkých štyroch kolesách. V súčasnosti má mnoho vozidiel prispôsobiteľné nastavenie geometrie zadnej nápravy, ale aj u áut bez možnosti prispôsobenia na zadnej náprave umožní nastavenie geometrie všetkých štyroch kolies technikovi zistiť akékoľvek problémy s udržiavaním jazdnej stopy zadnej nápravy a odstrániť ich úpravami na prednej náprave. Nastavovanie geometrie dvoch kolies, kedy je nastavovaná iba geometria predných kolies vzhľadom na os vozidla, je už zastaralé.

Zbiehavosť kolies α

Celková zbiehavosť je uhol, ktorý zvierajú stredné roviny protiľahlých kolies na jednej náprave. Hodnota zbiehavosti sa udáva pre všetky nápravy na vozidle. Ak je priesečník rovín pred vozidlom, potom ide o zbiehavosť. Naopak, ak je priesečník za vozidlom, jedná sa o rozbiehavosť. Správna zbiehavosť prispieva k stabilite vozidla v priamom smere a eliminuje kmitanie kolies spôsobené vôľami v riadení. Nedá sa jednoznačne povedať, či má byť na vozidle nastavená kladná alebo záporná zbiehavosť. Trendom však je nastavenie zbiehavosti u vozidiel s hnacou zadnou nápravou. Pri vozidlách s pohonom prednej nápravy sa vo všeobecnosti stretávame s nulovou zbiehavosťou alebo zápornou – rozbiehavosť, kde sila pohonu spôsobuje sťahovanie kolies do stredu vozidla k pozdĺžnej ose. Meria sa v uhlových mierach (stupňoch a minútach), ale niekedy je udávaná v milimetroch na okrajoch ráfikov kolies. Pre prepočet platí vzorec: sinα = (A − B) / d kde rozdiel A-B označuje zbiehavosť v mm a d je priemer na vonkajšom okraji ráfiku kolesa v mieste merania.

Odklon kolesa γ

Odklon kolesa  je uhlom odklonu strednej roviny kolesa od zvislice. Odklon kolesa môže byť v statickej polohe pozitívny aj negatívny. V prípade niektorých konštrukcii náprav sa mení pri prepružení od pozitívneho odklonu k negatívnemu, čo je z hľadiska jazdnej stability nevhodný stav.

Nastavením odklonu kolesa možno čiastočne upraviť aj nedotáčavosť alebo pretáčavosť vozidla a znížiť sklon ku kmitaniu kolies. Dôvod možno vidieť v priesečníku osi odkloneného kolesa a vozovky, po ktorej sa odvaľuje – vzniká kužeľ. Kolesá sa pri pozitívnom odklone majú snahu odvaľovať smerom k týmto priesečníkom a vytvoria sa momenty sily, ktoré pôsobia proti kmitaniu kolies. V bežnej premávke sa zvýšenie odklonu kolesa prejaví na rýchlom opotrebovaní krajných plôch behúňa pneumatiky.
U nezávislého zavesenia kolies dochádza pri prepružení kolies ku zmene uhlu odklonu aj príklonu. Pri prepružení sa koleso nakláňa a vplyvom zotrvačnosti vzniká moment, ktorý prostredníctvom zavesenia kolesa bočne nakláňa karosériu. To má za následok, že zavesenie kolesa s veľkou zmenou uhlu odklonu zvyšuje namáhanie zavesenia kolesa aj rámu. Pri prepružení kolies je dobré, aby nedochádzalo k zmene uhlu odklonu alebo len k čo najmenšej možnej.

Príklon čapu riadenia δ

Príklon čapu riadenia je uhol, ktorý zviera os otáčania s pozdĺžnou rovinou kolmou na podložku. Príklon čapu riadenia pôsobí spoločne s odklonom kolesa na udržovanie priameho smeru jazdy, znižovanie ovládacej sily a ovplyvňuje polomer otáčania vozidla. Priesečník rovín odklonu kolesa a roviny príklonu čapu riadenia sa musí vždy pretínať pod vozovkou v krajnom prípade v stopníku kolesa (v mieste styku kolesa s vozovkou). Tým je dané rameno, ktoré vytvára kružnicu, po ktorej polomere sa koleso pri natočení riadenia odvaľuje. Príklon čapu riadenia spôsobuje po prejazde vozidla zákrutou vracanie volantu do nulovej polohy. Pri natočení kolies sa vplyvom príklonu zdvíha náprava, resp. hmota, ktorá na ňu pôsobí a vytvára moment sily, ktorý pri vracaní kolies po prejazde zákrutou pôsobí vratným účinkom späť k rovnováhe.

Záklon čapu riadenia τ

Záklon čapu riadenia je uhol, ktorý zviera os otáčania s priečnou rovinou kolmou na podložku. U vozidiel s predným pohonom je záklon blízky nule, pri pohone vozidla zadnou nápravou býva záklon niekoľko stupňov. Vzdialenosť priesečníku osi riadenia s vozovkou so stredom styku pneumatiky, premietnutá do roviny rovnobežnej s pozdĺžnou rovinou vozidla je závlek, koleso je vlečené a má tendenciu sa po prejazde zákrutou vracať sa do priameho smeru jazdy. Ak je priesečník pred stredom styku pneumatiky uvažujeme kladný závlek, ak je za ním je to záporný závlek tzv. predvlek.

Presadenie kolies

Presadením kolies sa rozumie uhol, ktorý zviera spojnica stopníkov kolies na jednej náprave s priamkou kolmou na geometrickú jazdnú osu. Za kladný sa považuje vtedy, keď pravé koleso je presadené dopredu. Udáva sa v dĺžkových mierach ale môžeme sa stretnúť aj s uhlovým vyjadrením.

Polomer osi otáčania (ρ)

Je to vzdialenosť medzi priesečníkom osi otáčania s rovinou vozovky a stredom styku pneumatiky s vozovkou. Ak leží priesečník osi otáčania leží bližšie k strednej pozdĺžnej rovine vozidla ako bod dotyku kolesa s vozovkou, potom sa jedná o kladný polomer osi otáčania. V opačnom prípade je záporný. Čím je polomer osi otáčania väčší, tým je predná náprava citlivejšia na pozdĺžne sily.

(a- kladný, b- záporný, c- nulový)

Kontakt na nás